امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات است که در فضیلت و اهمیت آن حدیثی از امیرالمومنین است که میفرمایند فضیلت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در برابر واجبات دیگر همانند دریا نسبت به قطره است.