سجدهءسهو

به نام خدا جلسه ی امشب دربارهء سجده ی سهو برگزار شد که در نماز بیش تر افراد این اتفاق می افتد. اگر در حین نماز یکی صدا زد و فرد نماز گزار سهوا(غیرعمدی) جواب بدهد نماز باطل است؟