امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات است که در فضیلت و اهمیت آن حدیثی از امیرالمومنین است که میفرمایند فضیلت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در برابر واجبات دیگر همانند دریا نسبت به قطره است.  

سجدهءسهو

به نام خدا جلسه ی امشب دربارهء سجده ی سهو برگزار شد که در نماز بیش تر افراد این اتفاق می افتد. اگر در حین نماز یکی صدا زد و فرد نماز گزار سهوا(غیرعمدی) جواب بدهد نماز باطل است؟